Odpowiedzialność biura podróży (organizatora) za „zmarnowany urlop" (wasted holiday)

Data publikacji:
Wyjeżdżając na urlop za pośrednictwem biura podróży zawierana jest z organizatorem turystyki umowa o świadczenie usług turystycznych (tzw. umowa o podróż). Umowa ta określa szczegółowo prawa i obowiązki klienta i organizatora, w szczególności przedmiot umowy, cenę, termin, miejsce i standard zakwaterowania, standard wyżywienia i inne ustalone przez strony warunki imprezy turystycznej.

Zmarnowane urlop – za co odpowiada biuro podróży?

Obowiązkiem stron umowy, w tym również organizatora jest wywiązanie się z jej postanowień, co obejmuje oczywiście zapewnienie klientowi takich warunków imprezy turystycznej jakie oferowano przy zawieraniu umowy. Wielokrotnie to co klient zastaje w miejscu wypoczynku odbiega od tego co proponowano mu przy zawieraniu umowy.


Klient biura podróży nie jest w tym przypadku bezsilny, należy jednak wykazać się odrobiną determinacji. Pierwszym krokiem będzie szczegółowe udokumentowanie wszystkich rozbieżności między zawarta umową, a warunkami zastanymi w miejscu wypoczynku. Należy zebrać jak największą ilość potencjalnych dowodów, w szczególności fotografie, rachunki oraz dane adresowe współuczestników wyjazdu.

Jak odzyskać pieniądze za zmarnowane wakacje?

Konieczne jest również złożenie organizatorowi reklamacji. O wadliwym wykonywaniu umowy należy powiadomić wykonawcę usługi (np. pracowników hotelu) oraz organizatora turystyki (z reguły obecnemu na miejscu rezydentowi) w czasie trwania wypoczynku. Klient może również złożyć reklamację w terminie 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej opisując uchybienia organizatora i wskazując czego się domaga.

Za co odszkodowanie z biura podróży?

Na skutek niedotrzymania warunków umowy przez organizatora wyjazdu doznać można zarówno szkód majątkowych jak i niemajątkowych, w związku z powyższym przysługiwać może szereg roszczeń, zaliczyć do nich należy:


odszkodowanie:
– jeżeli jakość usług oferowanych na miejscu jest niższa niż to zostało uzgodnione w umowie (np. hotel 3 gwiazdkowy zamiast 4 gwiazdkowego, brak basenu, brak polskojęzycznych animatorów itp.),
jeżeli na skutek niewywiązania się z warunków umowy przez organizatora zmuszeni byliśmy ponieść dodatkowe wydatki bądź doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu (szkoda na osobie),

Do wyliczenia należnego odszkodowania wykorzystuje się tzw. tabelę frankfurcką. Tabela ta określa procentowo wysokość odszkodowania jako iloczyn wartości imprezy turystycznej i niezgodności usługi z umową. Przykładowo różnica w położeniu hotelu czyli odległość od plaży to 5-15% wartości imprezy turystycznej, a robactwo w pokoju to już od 5-50%.

Zadośćuczynienie:
– za tzw. zmarnowany urlop – mające zrekompensować krzywdę (niematerialne straty) wynikłą z niewywiązania się z umowy przez organizatora,
– w określonych sytuacjach niedotrzymanie warunków przez organizatora może skutkować również roszczeniem o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych (np. godności osobistej).

Jeżeli biuro podróży odmówi spełnienia roszczeń konieczne jest wytoczenie powództwa sądowego o zapłatę.