Odpowiedzialność biura podróży (organizatora) za „zmarnowany urlop" (wasted holiday)

Data publikacji:
Wyjeżdżając na urlop za pośrednictwem biura podróży zawierana jest z organizatorem turystyki umowa o świadczenie usług turystycznych (tzw. umowa o podróż). Umowa ta określa szczegółowo prawa i obowiązki klienta i organizatora, w szczególności przedmiot umowy, cenę, termin, miejsce i standard zakwaterowania, standard wyżywienia i inne ustalone przez strony warunki imprezy turystycznej.Obowiązkiem stron umowy, w tym również organizatora jest wywiązanie się z jej postanowień, co obejmuje oczywiście zapewnienie klientowi takich warunków imprezy turystycznej jakie oferowano przy zawieraniu umowy. Wielokrotnie to co klient zastaje w miejscu wypoczynku odbiega od tego co proponowano mu przy zawieraniu umowy.Klient biura podróży nie jest w tym przypadku bezsilny, należy jednak wykazać się odrobiną determinacji Pierwszym krokiem będzie szczegółowe udokumentowanie wszystkich rozbieżności między zawarta umową, a warunkami zastanymi w miejscu wypoczynku. Należy zebrać jak największą ilość potencjalnych dowodów, w szczególności fotografie, rachunki oraz dane adresowe współuczestników wyjazdu.Konieczne jest również złożenie organizatorowi reklamacji. O wadliwym wykonywaniu umowy należy powiadomić wykonawcę usługi (np. pracowników hotelu) oraz organizatora turystyki (z reguły obecnemu na miejscu rezydentowi) w czasie trwania wypoczynku. Klient może również złożyć reklamację w terminie 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej opisując uchybienia organizatora i wskazując czego się domaga.


Na skutek niedotrzymania warunków umowy przez organizatora wyjazdu doznać można zarówno szkód majątkowych jak i niemajątkowych, w związku z powyższym przysługiwać może szereg roszczeń, zaliczyć do nich należy:


odszkodowanie:
– jeżeli jakość usług oferowanych na miejscu jest niższa niż to zostało uzgodnione w umowie (np. hotel 3 gwiazdkowy zamiast 4 gwiazdkowego, brak basenu, brak polskojęzycznych animatorów itp.),
– jeżeli na skutek niewywiązania się z warunków umowy przez organizatora zmuszeni byliśmy ponieść dodatkowe wydatki bądź doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu (szkoda na osobie),


zadośćuczynienie:
– za tzw. zmarnowany urlop – mające zrekompensować krzywdę (niematerialne straty) wynikłą z niewywiązania się z umowy przez organizatora,
– w określonych sytuacjach niedotrzymanie warunków przez organizatora może skutkować również roszczeniem o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych (np. godności osobistej).


Jeżeli biuro podróży odmówi spełnienia roszczeń konieczne jest wytoczenie powództwa sądowego o zapłatę.