Odpowiedzialność ubezpieczyciela z umowy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego (szkoda w pojeździe, szkoda rzeczowa)

Data publikacji:

Posiadacze pojazdów mechanicznych zobowiązani są do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Odpowiedzialność posiadacza pojazdu, a tym samym zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela) najczęściej aktualizuje się w następstwie wypadku drogowego bądź kolizji drogowej. Jednakże wynikać może ona również z innych zdarzeń związanych z ruchem pojazdów np. wyciekiem oleju i zniszczeniem rzeczy.Można oczywiście dochodzić odszkodowania od posiadacza pojazdu, z którego ruchem związana jest szkoda, jednakże najczęściej roszczenia kierowane są bezpośrednio do zakładów ubezpieczeń.Niemal powszechną praktyką zakładów ubezpieczeń jest odmowa wypłaty odszkodowania, wypłata odszkodowania w zaniżonej wysokości, bądź też nie uwzględnienie wszystkich roszczeń poszkodowanego. Podkreślić należy, że poszkodowanemu należy się odszkodowanie pokrywające w całości doznaną szkodę.

Poszkodowanemu w wypadku drogowym w związku z uszkodzeniem pojazdu mogą przysługiwać następujące roszczenia:

  • odszkodowanie mające pokryć koszty doprowadzenia (naprawy) pojazdu do stanu sprzed wypadku,

  • zwrot kosztów holowania pojazdu,

  • zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego w czasie naprawy,

  • zwrot utraconych przez poszkodowanego korzyści,

  • odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu,

  • zwrot kosztów zniszczonej odzieży i innych przedmiotów (telefonu, nawigacji GPS),

  • zwrot kosztów dodatkowego badania technicznego.


Wysokość odszkodowania, mająca pokryć koszty naprawy pojazdu, wypłacana przez zakłady ubezpieczeń często różni się od wyceny dokonywanej przez warsztat samochodowy czy prywatnego rzeczoznawcę. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż zakłady ubezpieczeń zaniżają wysokość stawek godzinowych pracy warsztatów oraz koszty części zamiennych. Praktyka ta jest nieuprawniona i nie należy jej akceptować. Poszkodowanemu należy się bowiem odszkodowanie w pełnej wysokości.W związku ze zdarzeniem drogowym poszkodowany może również doznać szkody na osobie. Szkoda ta polega na uszczerbku na zdrowiu bądź rozstroju zdrowia. W takim wypadku poszkodowanemu przysługują dalsze roszczenia związane już nie z uszkodzeniem pojazdu, a z uszkodzeniem ciała. Odszkodowanie w tym wypadku obejmuje wszystkie wynikłe ze zdarzenia koszty (np. leczenia, rehabilitacji). Ponadto może przysługiwać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (szkodę niematerialną).Jeżeli ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia decyduje o odmowie wypłaty odszkodowania, wypłaca zaniżone odszkodowanie bądź nie uwzględnia wszystkich kosztów, konieczne jest odwołanie się od takiej decyzji i ewentualnie skierowanie sprawy na drogę sądową.