Ustanowienie rozdzielności majątkowej w czasie sprawy rozwodowej

Data publikacji:
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Wspólnością tą objęty jest co do zasady cały majątek nabyty w czasie trwania związku małżeńskiego przez małżonków. Prócz tego każdy z małżonków posiada majątek osobisty, na który składają się przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa bądź nie wchodzące w skład majątku wspólnego (np. spadki i darowizny, chyba że zastrzeżono inaczej).

Powstanie wspólności majątkowej łączy się z odpowiedzialnością za zaciągane zobowiązania. Jeżeli dług zaciągnęli małżonkowie wspólnie (oboje małżonkowie są stroną np. umowy) to odpowiadają oni z majątku wspólnego oraz ze swoich majątków osobistych. Natomiast jeżeli dług został zaciągnięty bez zgody i wiedzy drugiego, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego małżonka zaciągającego dług oraz z jego wynagrodzenia za pracę, z dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej, a także z korzyści uzyskanych z praw własności intelektualnej.

Wspólność małżeńska ustaje w przypadku rozwodu, jak również separacji, unieważnienia małżeństwa, śmierci lub ubezwłasnowolnienia, któregokolwiek z małżonków. Można domagać się zniesienie wspólności majątkowej wcześniej. Jeżeli nie ma zgody między małżonkami w tym zakresie i nie jest możliwe sporządzenie umowy ustanawiającej rozdzielność w formie aktu notarialnego, pozostaje droga sądowa. Sąd orzeknie rozdzielność jeżeli istnieją tzw. ważne powody. Pod tym pojęciem kryje się np. alkoholizm i faktyczna separacja małżonków.

W wyjątkowych przypadkach można żądać ustanowienia rozdzielności z datą wcześniejszą niż dzień wniesienia pozwu, w szczególności gdy małżonkowie żyli w rozłączeniu. Orzeczenie rozdzielności z datą wsteczną, możliwe jest jeżeli do chwili wniesienia pozwu nie zakończyła się sprawa o rozwód. Postępowania o rozwód i o ustanowienie rozdzielności majątkowej mogą się toczyć równocześnie, ale nie mogą zostać połączone. Każdą ze spraw sądzić będzie bowiem inny sąd.