Wniosek o ułaskawienie - szansa na zmniejszenie kary

Data publikacji:
Istotą instytucji ułaskawienia jest całkowite lub częściowe uwolnienie skazanego od skutków karnych prawomocnego wyroku sądu. Zgodnie z Konstytucją RP prawem łaski dysponuje wyłącznie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Prośbę o ułaskawienie może złożyć osobiście skazany, małżonek, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych (przedstawiciel ustawowy, obrońca, prokurator), krewni w linii prostej (zstępni i wstępni), przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo oraz osoba pozostająca ze skazanym we wspólnym pożyciu.

Prośbę należy skierować do Prezydenta RP za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Sąd ten wyda opinię, od której zależy czy sprawa będzie miała dalszy bieg (wydanie negatywnej opinii jest równoznaczne z pozostawieniem prośby bez dalszego biegu). Zakładając, że sąd wydał opinie pozytywną, wówczas wraz z nią przesyła Prokuratorowi Generalnemu akta sprawy lub niezbędne ich części. Następnie Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi RP prośbę o ułaskawienie wraz z aktami sprawy i swoim wnioskiem. Ostateczna decyzja zależy wyłącznie od swobodnego uznania Prezydenta RP. Sąd powinien rozpoznać prośbę w ciągu dwóch miesięcy od daty jej otrzymania.

Biorąc pod uwagę, iż postępowanie o ułaskawienie może wszcząć z urzędu lub na polecenie Prezydenta RP Prokurator Generalny, prośba o ułaskawienie może być skierowana bezpośrednio do Prezydenta RP lub Prokuratora Generalnego, który akta sprawy może przedstawić prezydentowi RP z opiniami sądów albo bez tych opinii. Jednakże zasadniczym trybem postępowania jest skierowanie prośby za pośrednictwem sądu.

Rozpoznając prośbę o ułaskawienie sąd w szczególności ma na względzie zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku. Te wydarzenia mogą dotyczyć samego skazanego, bądź osób dla niego najbliższych. Uzasadnieniem prośby jest w sczególności tudna sytuacja życiowa rodziny skazanego oraz jego samego, w tym szczególne wydarzenia powodujące nadmierną dolegliwość wymierzonej kary.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów przy sporządzaniu w/w pisma zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata.