Zniesienie współwłasności nieruchomości

Data publikacji:
Zniesienie współwłasności nieruchmości może nastąpić w drodze umowy sporządzonej przed notariuszem lub w drodze orzeczenia sądowego.

Jeżeli współwłaściciele są zgodni w kwestii samego zniesienia współwłasności, jak i w zakresie sposobu tego zniesienia, to umowę znoszącą współwłasność można zawrzeć w drodze aktu notarialnego. Taka forma będzie wiązała się z większymi kosztami, ale umożliwi szybsze zakończenie sprawy.

Istnieje również możliwość uregulowania sprawy na drodze sądowej. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności, wskazując jeden z możliwych sposobów tego zniesienia:
a) podział fizyczny rzeczy pomiędzy współwłaścicieli z ewentualnym wyrównaniem różnicy wartości powstałych z podziału części przez dopłaty;
b) przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub kilku na współwłasność za ich zgodą i zasądzenie od nich spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli;
c) licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej i podział uzyskanej sumy.

Podział fizyczny jest podstawowym sposobem zniesienia współwłasności. Przyznania rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli wiąże się z koniecznością  spłaty pozostałych uczestników postępowania w wysokości odpowiadającej przysługującym im udziałom. Ostatni z przedstawionych sposobów to jest sprzedaż nieruchmości odbywa się w drodze publicznej licytacji nieruchomości przez komornika co skutkuje z reguły uzyskaniem niższej ceny i powastaniem dodatkowych kosztów.

Postępowanie sądowe o zniesienie współwłasności toczy się przed sądem rejonowym właściwym miejscowo ze względu na miejsce położenia nieruchomości i do tego sądu należy skierować wniosek. W takim postępowaniu można korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika-adwokata.