Zakupy przez internet (odstąpienie od umowy przez konsumenta)

Data publikacji:
Umowy zawierane w tzw. obrocie konsumenckim (konsument-przedsiębiorca) charakteryzują się uprzywilejowaniem pozycji prawnej konsumenta. Ustawodawca wychodząc z założenia, iż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, w stosunkach prawnych z firmami (przedsiębiorcami) jest stroną słabszą i z tego tytułu wymagającą większej ochrony.  

Jednym z przejawów w/w uprzywilejowania jest możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawieranej na odległość m.in. za pośrednictwem sieci internet.


Dla zastosowania regulacji konsumenckich konieczne jest spełnienie kilku przesłanek. Umowę należy zawrzeć jako konsument tzn. umowa nie może być związana z działalnością zawodową czy gospodarczą. Konieczne jest zachowanie 14 dniowego terminu od dnia doręczenia przesyłki. Termin ten dotyczy dni kalendarzowych, wlicza się dni wolne od pracy. Zakup musi być dokonany na odległość np. przez internet.

 
Jeżeli powyższe przesłanki zostaną spełnione zastosowanie znajdzie ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, która weszła w życie z dniem 25 grudnia 2014r. Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (w tym za pośrednictwem internetu), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Odstąpienie od umowy szybkim sposobem rozwiązania umowy. Dla skorzystania z prawa odstąpienia należy złożyć sprzedającemu oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy (wzór takiego oświadczenia stanowi np. załącznik do w/w ustawy). W takim oświadczeniu nie trzeba podawać przyczyn odstąpienia od umowy. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie w/w oświadczenie w formie pisemnej (listem poleconym).

Konieczne jest również zwrócenie zakupionej rzeczy w stanie niepogorszonym. Sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrot ceny zakupu i kosztów pierwotnej przesyłki. Należy jednak ponieść koszt przesyłki zwrotnej, chyba że przedsiębiorca zgodzi się na odbiór/odesłanie towaru rzeczy na swój koszt.


Konsumenci dokonując zakupów m.in. przez internet, mają prawo do namysłu i przemyślenia zasadności zakupu czy też porównania cen towarów dostępnych na rynku stacjonarnym. Z nielicznymi wyjątkami przewidzianymi w w/w ustawie, każdy konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów w powyższej sprawie zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata i kancelarii adwokackiej.