Czy można odzyskać pieniądze z polisolokaty? Jak domagać się zwrotu opłaty likwidacyjnej?

Data publikacji:
Polisolokata to potoczna nazwa umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Rezygnacja z polisolokaty często skutkuje pobraniem przez zakład ubezpieczeń opłaty likwidacyjnej. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują opłaty likwidacyjne sięgające nawet 100 % wartości wpłaconych środków. Pobieranie opłaty likwidacyjnej jest zazwyczaj bezprawne, a świadczenie nienależne ubezpieczycielowi.

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty jest możliwe, bowiem zapisy umowne ustanawiające te opłaty są niedozwolonymi klauzulami umownymi (klauzulami abuzywnymi), które nie mogą być stosowane w umowach z konsumentami. Sytuacji ubezpieczonych nie zmienia, z reguły, nawet podpisanie aneksu do umowy.

Opłaty likwidacyjne pobierane są niezgodnie z przepisami prawa. W tym kierunku zdaje się również zmierzać orzecznictwo sądów powszechnych. Prokonsumeckie stanowisko w tym zakresie prezentuje również Rzecznik Finansowy oraz Sąd i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ubezpieczonemu przysługuje prawo do żądania zwrotu środków z polisolokaty nawet do 10 lat wstecz. Z reguły jedynym sposobem odzyskania pieniędzy z polisolokaty i zwrotu opłaty likwidacyjnej jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę. W sądzie liczą argumenty i fakty, dlatego Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Horyza wielokrotnie wygrywała dla swoich klientów zwrot opłat likwidacyjnej, odsetek i kosztów procesu.

Kancelaria Adwokacka może udzielić pomocy prawnej w odzyskaniu środków z polisolokaty i zwrotu opłaty likwidacyjnej zarówno osobom, których polisolokaty obowiązują i chciałyby z nich zrezygnować, jak i tym, które zlikwidowały już polisolokatę i chciałyby odzyskać pieniądze.

Do rozpoczęcia działań przez Kancelarię Adwokacką związanych ze zwrotem opłaty likwidacyjnej i odzyskaniem środków z polisolokaty, wystarczające jest udzielenie podstawowych informacji i ustanowienie adwokata swoim pełnomocnikiem. Ubezpieczyciel obowiązany jest do udostępnienia wszelkich informacji związanych z zawartą umową.

Kancelaria Adwokacka i adwokat Mateusz Horyza pomagają w odzyskaniu opłaty likwidacyjnej z polisolokat od wszystkich funkcjonujących na rynku podmiotów, w tym takich jak m.in. Generali, Open Life czy AXA.