Apelacja od wyroku w sprawie karnej (odwołanie w sprawie karnej)

Data publikacji:
Postępowanie sądowe w Polsce, w sprawach karnych, jest dwuinstancyjne. Oznacza to tyle, że od wyroku Sądu I instancji (Sądu Rejonowego bądź Sądu Okreowego w zależności od zarzucanego czynu) stronie, w tym oskarżonemu, przysługuje prawo do odwołania się (apelowania) do Sądu II instancji.

Dla oskarżonego wnoszenie apelacji wynika z reguły wynika z wydania wyroku skazującego, w którym orzeczono karę np. pozbawienia wolności czy środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dla skutecznego wnisienia apleacji w sprawie karnej konieczne jest zachowanie terminów procesowych.

Postępowanie w Sądzie I instancji zasadniczo kończy się wraz z ogłoszeniem wyroku. Od tego momentu dla strony biegnie bardzo istotny 7 dniowy termin na złożenie pisemnego wniosku o uzasadnienie wyroku.  Podkreślić nalezy, iż Sąd I instancji, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, nie doręcza wyroku stronom tzn. nawet jeżeli nie byliśmy na ogłoszeniu wyroku, termin 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie, zaczyna swój bieg. Od doręczenia przez Sąd pisemnego uzasadnienia wyroku biegnie 14 dniowy  termin do wniesienia apelacji.

Sens wnoszenia apelacji sprowadza się do zakwestionowania prawidłowości wyroku Sądu I instancji. W apelacji możemy zarzucić, iż Sąd:
w sposób nieprawidłowy zastosował przepisy prawa karnego,
popełnił błędy proceduralne i z tego powodu wydał nieprawidłowy wyrok,
błędnie ustalił fakty mające wpływ na wydanie nieprawidłowego wyroku,
orzekł zbyt surową karę,
błędnie zastosował środek zabezpieczający (np. umieścił oskarżonego w szpitalu psychiatrycznym) lub też inny środek (np. zakazał oskarżonemu prowadzenia pojazdów).

Apelacja od wyroku wydanego w pierwszej instancji przez Sąd Okręgowy musi być sporządzona oraz podpisana przez adwokata bądź radcę prawnego.

Sąd II instancji po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, uznając apelację za uzasadnioną, wydaje jedno z następujących rozstrzygnięć:
zmienia zaskarżony wyrok,
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. 

Apelacja daje możliwość zmiany niekorzystanego wyroku Sądu I instancji i nawet uniewinnienia bądź zmiany kary na łagodniejszą. Sporządzenie skutecznej apelacji nie jest sprawą prostą i dlatego warto skrzystać z pomocy prawnej adwokata i kancelarii adwokackiej.

Adres kancelarii Krotoszyn:
ul. Koźmińska 34/2
63-700 Krotoszyn
tel. 735 270 333
Kancelaria czynna:
Pon - Pt 9-17

Adres Kancelarii Ostrzeszów:
ul. Kaliska 8
63-500 Ostrzeszów
tel. 736 300 555
Kancelaria czynna:
Pon, Śr, Czw 9-17

Adres kancelarii Kalisz:
ul. Górnośląska 22/4
62-800 Kalisz
tel. 722 066 444
Kancelaria czynna:
Wt, Śr, Pt 9-17

Adres e-mail:

kancelaria@adwokat-horyza.pl

Nr rachunku bankowego:
Deutsche Bank
02 1910 1048 2410 0278 2928 0001

NIP: 6182062658
REGON: 361876534