Stwierdzenie nabycia spadku

Data publikacji:
Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku następuje z mocy prawa, jednakże może się okazać, iż nie wiadomo kto jest spadkobiercą i w jakim udziale. Rozwiązaniem tych problemów są proceduty potwierdzenia praw do spadku. Do takich procedur należy poświadczenie dziedziczenia dokonywane przez notariuszy oraz sądowe stwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku toczy się w sądzie i jest właściwe we wszystkich sprawach, w przeciwieństwie do notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku Sąd ustala fakt i datę śmierci spadkodawcy, jego ostatnie miejsce zamieszkania, kto i w jakiej części dziedziczy, a jeżeli istnieje testament również jego ważność i treść.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku odbywa się na wniosek. Oznacza to, że sąd nie wszczyna postępowania z własnej incjatywy, lecz czyni to po wniesieniu wniosku przez zainteresowanych do sądu. Sąd zobligowany jest do zawiadomienia o toczącym się postępowaniu wszystkich osób mogących wchodzić do kręgu spadkobierców.

Wniosek może zgłosić każda osoba, która ma w tym interes prawny. Do kręgu tych osób będą należeli spadkobiercy, wierzyciele spadkodawcy, uprawnieni do zachowku i zapisobiorcy. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku może być także wykonawca testamentu, na którym ciąży obowiązek wydania majątku spadkowego spadkobiercom.


Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokosći 50 złotych od każdego spadkodawcy. Ponadto, konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 5 złotych za wpis w Rejestrze Spadkowym.


Wyłącznie właściwym sądem w sprawach stwierdzenia nabycia spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli tego miejsca nie da się ustalić to właściwy będzie sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy. W przypadku braku informacji niezbędnych do ustalenia w/w miejsc, właściwym będzie Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.


Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku może zostać wydane, jeżeli od chwili śmierci spadkodawcy upłynęło 6 miesięcy. Wydanie w/w postanowienia wcześniej jest możliwe w sytuacji gdy wszyscy spadkobiercy złożyli już oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku oraz w sytuacji gdy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku jednocześnie składane są oświadczenia wszystkich spadkobierców w w/w kwestii.


W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku Sąd nie dzieli spadku i nie rostrzyga jakie przedmioty spadkowe przyznać poszczególnym spadkobiercom. Do takich czynnosci właściwe jest postępowanie o dział spadku.


Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku umożliwia dokonanie wielu istotnych czyności po śmierci zmarłego, przykładowo wpis w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości oraz przede wszystkim umożliwia wszczęcie postępowania o dział spadku i uzyskanie konkretnej i wymiernej części majątku spadkowego ewentualnie stosownej spłaty pieniężnej.
Adres kancelarii Krotoszyn:
ul. Koźmińska 34/2
63-700 Krotoszyn
tel. 735 270 333
Kancelaria czynna:
Pon - Pt 9-17

Adres Kancelarii Ostrzeszów:
ul. Kaliska 8
63-500 Ostrzeszów
tel. 736 300 555
Kancelaria czynna:
Pon, Śr, Czw 9-17

Adres kancelarii Kalisz:
ul. Górnośląska 22/4
62-800 Kalisz
tel. 722 066 444
Kancelaria czynna:
Wt, Śr, Pt 9-17

Adres e-mail:

kancelaria@adwokat-horyza.pl

Nr rachunku bankowego:
Deutsche Bank
02 1910 1048 2410 0278 2928 0001

NIP: 6182062658
REGON: 361876534