Rozwód bez orzekania o winie – co warto wiedzieć?

Data publikacji:

Rozwód bez orzekania o winie – co warto wiedzieć?

Po podjęciu decyzji o zakończeniu związku małżeńskiego nierzadko powstaje dylemat czy wnosić pozew z wnioskiem o nieorzekanie o winie. Co oznacza, iż Sąd Okręgowy, co do zasady, nie będzie badał przyczyn rozpadu małżeństwa i osoby winnej takiemu stanowi rzeczy. Pozwala to przede wszystkim na taktowne rozstanie, bez konieczności przedstawiania szczegółów życia małżeńskiego i „rozdrapywania ran” na sali sądowej. Rozwód bez orzekania to dużo szybsze wydanie wyroku, często wystarczy jeden termin rozprawy, aby Sąd rozwiązał małżeństwo. Ma to niebagatelne znaczenie bowiem praktyka wskazuje, iż rozprawy w sprawach rozwodowych, w tym przed Sądem Okręgowym w Kaliszu, są wyznaczane co kilka miesięcy. Rozwód bez orzekania o winie pozwala uniknąć wieloletniego procesu.

Kiedy możliwe jest orzeczenie rozwodu bez orzeczenia o winie?

Możliwość rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód bez orzekania o winie nie jest obwarowana żadnymi szczególnymi wymogami. Podobnie jak przy orzeczeniu rozwodu z winy obojga z małżonków lub z winy jednej ze stron do rozwiązania małżeństwa przez rozwód konieczne jest spełnienie przesłanek ustawowych. Jest to co do zasady ustanie trzech podstawowych więzi między małżonkami: duchowej, fizycznej oraz gospodarczej. Należy jednak pamiętać, iż sąd odstąpi od orzekania o winie tylko na zgodny wniosek stron. Oznacza to, że gdy strona przeciwna sprzeciwi się takiemu wnioskowi pozwu Sąd zobligowany będzie w wyroku rozwodowym do orzeczenia o winie.

Należy także zwrócić uwagę, iż żądanie pozwu w zakresie winy może być zmienione, aż do uprawomocnienia się wyroku. Wiąże się to z tym, że nawet jeżeli pierwotnie będziemy wnosili o rozwód bez orzeczenia winy, a w toku procesu stwierdzimy, iż chcielibyśmy, aby małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód z orzeczeniem o winie, możemy swój pierwotny wniosek zmodyfikować. Pamiętać jednak należy, iż zgodnie z przepisami ciężar udowodnienia okoliczności faktycznych spoczywa na stronie, która wywodzi z nich skutki prawne. W tym przypadku na osobie, która żąda ustalenia winy drugiego z małżonków.

Pozew bez orzekania o winie, a alimenty.

Osoby zgłaszające się po poradę prawną do Kancelarii Adwokackiej Mateusza Horyzy często pytają o rentę alimentacyjną przy braku orzekania o winie. Wina małżonka ma znaczenie w przypadku alimentów na rzecz małżonka. Nie wpływa natomiast na możliwość dochodzenia oraz wysokość alimentów dla dzieci stron. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku braku orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny jednego z małżonków zaistnieje tylko w przypadku gdy drugi z małżonków będzie znajdował się w stanie niedostatku. W takim przypadku obowiązek alimentacyjny co do zasady wygaśnie po 5 latach od orzeczenia rozwodu. Za niedostatek uznać należy okoliczności, które wskazują, iż jeden z małżonków z dochodów jakie osiąga po orzeczeniu rozwodu nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. W orzecznictwie podkreśla się, iż nie jest to pojęcie tożsame z pogorszeniem się sytuacji życiowej na skutek orzeczenia rozwodu. Niedostatek jest pojęciem bardziej daleko idącym.

Koszty sądowe przy rozwodzie bez orzekania o winie.

Za rozwodem bez orzekania o winie przemawiają także względy ekonomiczne. Powód co prawda zobowiązany jest do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu o rozwód w kwocie 600 zł, jednak w razie zgodnego wniosku stron co do rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie opłata podlega zwrotowi w połowie, czyli w wysokości 300 zł. Pozostałą część Sąd rozdziela między stronami, zobowiązując pozwanego do zapłaty na rzecz powoda kwoty 150 zł, czyli połowy opłaty.

Sprawy rozwodowe wymagają jednak rozwagi, dlatego zaleca się konsultację z adwokatem w kancelarii adwokackiej.