Upadłość konsumencka – szansa na umorzenie długów

Data publikacji:
Upadłość konsumencka czyli postępowanie upadłościowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla tych, którzy popadli w stan niewypłacalności.

Za niewypłacalną uważa się osobę, która stała się trwale niezdolna do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań.

Postępowanie wszczynane jest na wniosek osoby, która stała się niewypłacalna.

We wniosku podaje się okoliczności i dowody wskazujące na stan niewypłacalności, wyjawia majątek i wszystkich wierzycieli. Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku, która wynosi 30 zł.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy - w rejonie którego miejsca zamieszkania posiada dłużnik – konsument.

Sąd ogłosi upadłość konsumenta, jeżeli nie doprowadził on do niewypłacalności, albo jej nie pogłębił, w wyniku działań celowych albo rażącego niedbalstwa.

Co do zasady Sąd nie ogłosi upadłości jeżeli w przeciągu 10 lat wstecz prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono zobowiązania dłużnika.

Upadłość konsumencka ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez likwidację majątku osoby upadłej. Majątek zostaje spieniężony przez syndyka i dzielony między wierzycieli będących uczestnikami postępowania. Po likwidacji majątku następuje ustalenie planu spłaty.

Dłużnik zobowiązany jest w ramach planu spłaty do częściowego zaspokajania swych wierzycieli przez okres maksymalnie 36 m-cy. Plan spłaty wierzycieli uwzględnia sytuację finansową i osobistą dłużnika oraz jego możliwości zarobkowe.

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest również ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby, która nie ma majątku i której nie stać na pokrycie kosztów postępowania. W takim wypadku możliwe jest umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty.

Dzięki upadłości dłużnik zyskuje możliwość umorzenia niemal wszystkich długów poza grzywnami, obowiązkiem naprawienia szkody wynikającym z przestępstwa albo wykroczenia, odszkodowania za szkody na osobie, zadośćuczynienia, nawiązki i świadczenia pieniężnego, które sąd orzekł jako środek karny lub środek aby poddać sprawcę przestępstwa próbie.

Co istotne nie podlegają umorzeniu zobowiązania, które upadły świadomie zataił w przypadku, gdy wierzyciel nie był uczestnikiem postępowania upadłościowego.

Nie ma znaczenia podstawa prawna zobowiązań dłużnika. Dłużnik ma możliwość umorzyć zarówno zobowiązania zaciągnięte w sferze prywatnej jak i te, które powstały w związku z wcześniej prowadzoną działalnością gospodarczą czy zawodową.

Dodatkową korzyścią z upadłości konsumenckiej jest umorzenie postępowań egzekucyjnych co następuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Przy sporządzeniu wniosku oraz w trakcie postępowania warto skorzystać z pomocy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mateusza Horyza.