Mediacja w sprawach cywilnych

Data publikacji:

Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktu, w którym biorą udział strony będące w sporze oraz bezstronny mediator. Przedmiotem mediacji mogą być niemal wszystkie sprawy, w tym sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o rozwód, o podział majątku, o dział spadku, kredyty frankowe czy sprawy rodzinne.

Mediację prowadzi się na podstawie:

 • umowy o mediację albo

 • postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Mediację można prowadzić przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego toku.

Mediatora wybierają strony lub wyznacza go sąd.

Mediacja może odbywać się w trybie zdalnym (on line) bądź w drodze bezpośredniego spotkania.

Zasady mediacji:

 • poufność – przebieg mediacji objęty jest tajemnicą,

 • neutralność i bestronność mediatora,

 • dobrowolność – strony mogą przerwać mediacjęna każdym jej etapi,

 • akceptowalność samej mediacji, osoby mediatora i warunków ugody,

 • nieformalność.

Zalety mediacji:

 • przerywa bieg przedawnienia,

 • daje możliwość dalszej współpracy lub utrzymywania kontaktów pomiędzy stronami,

 • pomaga budować porozumienie,

 • pozwala wypracować akceptowalne rozwiązania problemu,

 • przyczynia się do skrócenia okresu trwania sporu,

 • umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku,

 • niskie koszty w porównaniu z postępowaniem sądowym.Kancelaria Adwokacka Mateusz Horyza uczestniczy w mediacjach zarówno w charaktrze pełnomocnika  reprezentując strony mediacji, a nadto adwokat Mateusz Horyza pełni funkcję Mediatora i pomaga  dojść innym stronom do porozumienia.