Polubowny podział majątku małżeńskiego (wspólnego)

Data publikacji:
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków i nie podlegają podziałowi.

W skład majątku wspólnego wchodzą w szczególności:
 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowej,

 2. dochody z majątku wspólnego i osobistego.

Podział majątku wspólnego jest możliwy dopiero z chwilą ustania wspólności majątkowej między małżonkami.

Wspólność ta przestaje istnieć, w szczególności:

 1. z chwilą ustania małżeństwa, małżeństwo zaś ustaje, m.in.:
  - z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego,
  - z chwilą śmierci jednego małżonka lub jednoczesnej śmierci obojga małżonków,

 2. zawarcia przez małżonków umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową,
 3. ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej,
 4. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,

 5. ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,

 6. z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego separację.

Podział majątku wspólnego może nastąpić na drodze polubownej bądź spornej w sądzie.

W przypadku możliwości porozumienia odnośnie podziału majątku, warto spróbować zawrzeć ugodę sądową lub sporządzić umowę podziału majątku. Rozwiązanie, to pozwoli zaoszczędzić czas, uniknąć stresu związanego z prowadzeniem postępowania sądowego oraz pozwoli zaoszczędzić środki finansowe np. wynikających z opłat sądowych czy też opinii biegłych sądowych.

Rozwiązanie, które Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Horyza rekomeduje swoim klientom to złożenie pozwu o rozwód z wnioskami o nie orzekania o winie  i o polubowny podział majątku. Rozwiązanie to pozwala w krótkim czasie uregulować całość spraw rozchodzących się małżonków.


Polubowny podział majątku może nastąpić:

 1. w drodze umowy zawartej na piśmie np. w Kancelarii Adwokackiej – gdy w skład majątku wspólnego nie wchodzą prawa, do których zbycia wymagany jest akt notarialny – np. ruchomości,

 2. w drodze umowy zawartej u notariusza – gdy w skład majątku wchodzą prawa, do których zbycia wymagany jest ak notarialny – np. nieruchomości,

 3.  na mocy ugody zawartej przed Sądem

      - w postępowaniu o podział majątku wspólnego,
      - w postępowaniu rozwodowym lub o separację,
      - w postępowaniu pojednawczym,
  4.  na mocy ugody zawartej przed Mediatorem.

W razie konieczności dokonania podziału majątku wspólnego warto skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika. Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Horyza świadczy kompleksową pomoc w zakresie ustanowienia rozdzielności majątkowej, w tym oczywiście prowadząc sprawy rozwodowe, jak i na etapie podziału majątku wspólnego małżonków. Reprezentujemy klientów z rożnych miejsc w Polsce i za granicą, ale w szczególności z Kalisz,a Krotosyzna i Ostrzeszowa.