Uregulowanie kontaktów z dzieckiem (kontakty z dziećmi)

Data publikacji:

Kontakty z dzieckiem - prawo czy obwiązek?

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wyłącza prawa i obowiązku do spotkań z dziećmi.

Uregulowania kontaktów z dzieckiem może domagać się każdy z rodziców, niezależnie od tego czy z drugim rodzicem pozostawał w związku małżeńskim.

Kontakty jednego z rodziców z dzieckiem regulowane są najczęściej w sytuacji, gdy rodzic ten nie mieszka na stałe z dzieckiem, np. wskutek orzeczenia rozwodu czy też zakończenia związku rodziców dziecka.

Kto może żądać uregulowania kontaktów?

Sądowego uregulowania kontaktów, oprócz rodziców, może domagać się również rodzeństwo, dziadkowie czy powinowaci w linii prostej, jeśli ich kontakt z dzieckiem został ograniczony przez jednego z rodziców. Ponadto, mogą one przysługiwać innym osobom, jeśli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Kancelaria Adwokacka zarówno w mieście Kalisz, jak i Krotoszyn i Ostrzeszów, świadczy pomoc prawną adwokata w zakresie ustalenia kontaktów z dzieckiem.

Jak uregulować kontakty rodzica z dzieckiem?

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem może nastąpić w formie:

  • porozumienie między rodzicami,
  • postanowienie sądu (sprawa o uregulowanie kontaktów),
  • wyrok sądu (sprawa o rozwód, separacja),
  • ugody sądowa,
  • ugody zawartej przed mediatorem.


Sądowe uregulowanie kontaktów

Jednym ze sposobów ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem jest wszczęcie postępowania sądowego. Postępowanie wszczyna wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy złożyć lub przesłać do wydziału opiekuńczego sądu rejonowego, na którego obszarze znajduje się miejsce zamieszkania dziecka. Przykładowo w przypadku miasta i powiatu kaliskiego będzie to Sąd Rejonowy Kalisz, krotoszyńskiego Sąd Rejonowy Krotoszyn, ostrzeszowskiego Sąd Rejonowy Ostrzeszów.

Wniosek o uregulowanie kontaktów

Wniosek o uregulowanie kontaktów może zawierać wniosek o zabezpieczenie kontaktów (tzn. ich uregulowanie na czas trwania procesu sądowego). Postępowania sądowe o uregulowanie kontaktów zarówno w mieście Kalisz, jak Krotoszyn czy Ostrzeszów mogą trwać wiele miesięcy, a niekiedy i dłużej.

Jak mają wyglądać kontakty - czy kontakty w obecności kuratora?

Formy kontaktów z dzieckiem mogą obejmować bezpośredni kontakt z dzieckiem, w tym spotkania w miejscu zamieszkania dziecka, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, ale także pośredni poprzez korzystanie z środków porozumiewania się na odległość jak rozmowy telefoniczne czy komunikatory internetowe. Kontakty mogą odbywać się w obecności drugiego rodzica albo innej osoby bądź we wskazanym miejscu np. placówce zajmującej się wsparciem rodzinnym, czy też w obecności kuratora. Sąd określa także częstotliwość kontaktów tzn. jak często rodzic ma prawo i obowiązek kontaktowania się z dzieckiem.

Cel nadrzędny uregulowania kontaktów z dziekiem

Celem orzeczenia ustalającego kontakty z dzieckiem jest utrzymanie, bądź odbudowanie więzi emocjonalnych i relacji pomiędzy dzieckiem a osobą uprawnioną do tych kontaktów. Dobro dziecka wymaga zapewnienia małoletniemu jak najszerszych kontaktów z tym z obojgiem rodziców.

Sprawy rodzinne w mieście Kalisz, Krotoszyn i Ostrzeszów to jeden z obszarów działalności Kancelarii Adwokackiej. Pomagamy utrzymać relacje z dziećmi na terenie południowej Wielkopolski. Podkreślić należy, że rodzic z którym dziecko mieszka na stałe nie ma prawa niszczyć relacji dziecka z drugim rodzicem. Adwokat Mateusz Horyza służy pomocą na każdym etapie postępowania, w postępowaniu o rozwód, w sprawie o uregulowanie kontaktów jak i ich egzekucję. Kancelaria Adwokacka zaprasza do kontaktu.