Upadłość konsumencka – Szansa na oddłużenie

Data publikacji:

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeśli szukają Państwo kancelarii adwokackiej, zapewniającej profesjonalną pomoc osobom zadłużonym i szukającym możliwości oddłużenia, Kalisz, Krotoszyn i Ostrzeszów to miasta, w których możemy umówić się na spotkanie.

Upadłość konsumencka - cel i skutki

Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, tj. umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli oraz odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli. W konsekwencji ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite uwolnienie konsumenta z długów. Kancelaria Adwokacka zarówno w mieście Kalisz, jak i Krotoszyn, Ostrzeszów i Milicz, świadczy pomoc prawną adwokata w zakresie upadłości konsumenckiej.

Postępowanie upadłościowe zawsze jest wszczynane na wniosek. Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić sam dłużnik, jego wierzyciel, jak i inne podmioty uprawnione do tego na mocy ustawy.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć na urzędowym formularzu. Składa się go do wydziału gospodarczego właściwego sądu rejonowego. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać m.in. zwięzły i rzeczowy opis okoliczności, a przedstawione dokumenty powinny dotyczyć zdarzeń opisanych we wniosku. Konsument powinien podać wszystkie okoliczności i przedstawić dokumenty, świadczące o jego niewypłacalności. Musi podać także składniki swojego majątku oraz listę wierzycieli.

Upadłość konsumencka: wyjątki od umorzenia długów

Dzięki upadłość konsumencka Kalisz dłużnik zyskuje możliwość umorzenia niemal wszystkich długów poza m.in.: alimentami, grzywnami, obowiązkami naprawienia szkody wynikającymi z przestępstwa albo wykroczenia, odszkodowaniami za szkody na osobie, zadośćuczynienia, nawiązki i świadczenia pieniężne, stwierdzone przez sąd prawomocnym wyrokiem. Nie podlegają umorzeniu także zobowiązania, które upadły świadomie zataił w przypadku, gdy wierzyciel nie był uczestnikiem postępowania upadłościowego.

Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Pierwszym etapem ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest rozpoznanie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości. Następnie w postępowaniu uczestniczy syndyk, który spienięża majątek dłużnika. Po likwidacji majątku następuje ustalenie planu spłaty, po którego realizacji następuje umorzenie pozostałych zobowiązań (oddłużenie). Sąd ustala plan spłaty na 12,24 lub 36 miesięcy, przez które osoba upadła uiszcza określoną kwotę na rzecz wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli uwzględnia sytuację finansową i osobistą dłużnika oraz jego możliwości zarobkowe. Postępowanie może przebiec bez ustalenia planu spłaty, gdy sytuacja dłużnika jest ciężka i uniemożliwia dokonywania spłat.

Przy sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencka oraz w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto skorzystać z pomocy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mateusza Horyza. Reprezentujemy klientów z różnych miejsc w Polsce i za granicą, ale w szczególności z Kalisza, Krotoszyna i Ostrzeszowa.