Ugoda z bankiem w sprawie frankowej – czy warto?

Data publikacji:

Czym jest ugoda?

Ugoda to jeden z najszybszych i najskuteczniejszych sposobów na zakończenie sporu, także tego, który trafił już do Sądu. Ugoda jest umową, w której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. Zawarcie ugody możliwe jest również oczywiście w sprawach frankowych między bankiem a frankowiczem.

Unieważnienie kredytu frankowego co to znaczy?

Podkreślić należy, że banki nie proponują frankowiczom zawarcia ugody polegającej na przyznaniu przez bank, iż umowa jest nieważna. Nieważność umowy w sprawach frankowych sprowadza się do obowiązku wzajemnego zwrotu świadczeń przez bank i kredytobiorcę. Bank może żądać zwrotu wypłaconego kapitału, a frankowicz zwrotu uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych i kosztów okołokredytowych. Przy czym żadna ugoda z bankiem nie będzie dla frankowicza tak korzystna jak sądowe stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.

Na czym polega ugoda frankowa z bankiem?

Warunki ugód, które opiniowała moja Kancelaria Adwokacka, bazują na przekształceniu kredytu w umowę złotówkową. Odbywa się to poprzez przeliczenie kredytu indeksowanego do franka po kursie zaproponowanym przez bank. Często jest to kurs z dnia uruchomienia kredytu. Nie zawsze kurs ten jest kursem średnim NBP. Oprocentowanie takiego kredytu stanowi suma stawki WIBOR i marży banku. Banki proponują zarówno oprocentowanie zmienne jak i stałe z reguły na okres 5 lat.

Po przeliczeniu nadpłata, jaką kredytobiorca uiścił na rzecz banku, zmniejsza saldo kredytu pozostałego do spłaty. Zdarzają się jednak również takie sytuacje kiedy podpisanie ugody wiąże się z minimalną korzyścią. Następuje to w sytuacji kiedy kurs uruchomienia kredytu był wysoki. W takiej sytuacji wyliczona nadpłata kredytobiorcy może być niewielka.

Ugoda frankowa, na co zwrócić uwagę?

Pamiętać należy, że w następstwie ugody w sprawie frankowej umowa dalej obowiązuje, w tym wszystkie zabezpieczenia jak np. hipoteka. Raty kredytowe mogą być niższe, aczkolwiek z uwagi na wysoki poziom wskaźnika WIBOR nadal pozostaną wysokie. Przeważająca część raty kapitałowo-odsetkowej, wg propozycji banku, składa się z odsetek, co może wskazywać, że banki próbują jednak uzyskać nienależne im wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę. Po zawarciu ugody nie jest możliwe wytoczenie sprawy sądowej.

Ugoda z bankiem a podatek

Kwota umorzonego zobowiązania w następstwie ugody zasadniczo podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednakże możliwe jest skorzystanie z ulgi podatkowej. Na podstawie rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Konieczne jest, spełnienie kilku przesłanek m.in. kredyt frankowy musiał być przeznaczony na cele mieszkaniowe. Z ulgi można skorzystać tylko jeden raz, a sama umowa kredytowa musiała być zawarta przed 15 stycznia 2015 roku.

Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie frankowej, czy lepiej wystąpić o unieważnienie umowy?

Argumentem, który może przemawiać za zawarciem ugody z bankiem, jest chęć definitywnego i szybkiego zakończenia sporu z bankiem. Jednakże brak jest w ocenie kancelarii ekonomicznych argumentów za zawarciem ugody frankowej z bankiem. Każda sprawa musi być oceniona indywidualnie, ale skala korzyści wynikająca z korzystnego wyroku sądowego przemawia za wystąpieniem na drogę sądową.


Kancelaria Adwokacka Mateusz Horyza prowadzi sprawy frankowe przeciwko bankom, w tym opiniuje i negocjuje warunki ugód frankowych.