Zasiedzenie nieruchomości

Data publikacji:

Czym jest zasiedzenie?

Zasiedzenie jest to sposób nabycia prawa własności (nieruchomości, ruchomości, służebności) na skutek upływu czasu. Nabycie przez zasiedzenie może nastąpić tylko w sytuacji władania rzeczą jak właściciel, czyli w razie tzw. posiadania samoistnego.

Kiedy zasiedzenie jest niemożliwe?

Zasiedzenie nie jest możliwe w przypadku posiadania zależnego to jest gdy ktoś posiada rzecz jak w następstwie zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia.

Zasiedzenie nieruchomości po ilu latach?

Zasiedzenie nieruchomości może nastąpić po 20 latach lub po 30 latach. Krótszy termin ma zastosowanie w przypadku dobrej wiary, a dłuższy złej wiary.

Zasiedzenie w dobrej wierze

W dobrej wierze jest posiadacz rzeczy mający uzasadnione i usprawiedliwione w danej sytuacji przeświadczenie, że przysługuje mu prawo do władania zasiadywaną rzeczą. W złej wierze jest osoba, która ma wiedzę bądź winna mieć wiedzę, że prawo jej nie przysługuje.

Zasiedzenie ruchomości ile lat?

Nabycie rzeczy ruchomej, przykładowo samochodu, możliwe jest po upływie 3 lat władania jak właściciel w dobrej wierze. W przypadku rzeczy ruchomych nie ma możliwości zasiedzenia w złej wierze, a dobra wiara jest wymagana przez cały okres posiadania.

Zasiedzenie mieszkania co z hipoteką?

Nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie nie wygasza dotychczasowych praw obciążających nieruchomość np. hipoteki czy służebności.

Zasiedzenie a zameldowanie

Do zasiedzenia nieruchomości mieszkalnej nie jest konieczne zameldowanie w niej. Zameldowanie jako obowiązek publicznoprawny nie jest przesłanką zasiedzenia. Zameldowanie może jednak stanowić jeden z dowodów objęcia rzeczy w posiadania i rozpoczęcia biegu terminu zasiedzenia.

Czy zasiedzenie jest dziedziczne?

Zasiedzenia nie można odziedziczyć, nie przechodzi ono na spadkobierców. Możliwe jest jednak doliczenie okresu posiadania samoistnego poprzednika prawnego (np. spadkodawcy) do własnego okresu zasiedzenia.

Zasiedzenie a spadkobiercy

Dopuszczalne jest zasiedzenie nieruchomości przez jednego ze spadkobierców. Oczywiście muszą być spełnione przesłanki zasiedzenia tzn. posiadanie samoistne i upływ okresu zasiedzenia. Praktyka adwokacka wskazuje, iż tego typu sprawy wymagają udowodnienia wyraźnego zamiaru i pokazania na zewnątrz, w tym spadkobiercom, iż osoba będzie władać rzeczą z wyłączeniem innych osób. Dopiero od takiej demonstracji możliwe jet rozpoczęcie biegu terminu zasiedzenia.

Zasiedzenie a spłata spadkobierców

Po uwzględnieniu przez Sąd wniosku o zasiedzenie bądź zarzutu zasiedzenia uprawniony nie ma obowiązku dokonywania na rzecz pozostałych spadkobierców żadnych spłat czy dopłat.

Zasiedzenie nieruchomości, jaka opłata sądowa od wniosku?

W przypadku zasiedzenia nieruchomości opłata sądowa jest stała i wynosi 2.000 zł.

Z uwagi skomplikowanie zagadnienia, przy sporządzeniu wniosku o zasiedzenie oraz w trakcie postępowania sądowego, warto skorzystać z pomocy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mateusza Horyza. Reprezentujemy klientów z różnych miejsc w Polsce i za granicą, ale w szczególności z Kalisza, Krotoszyna i Ostrzeszowa.