Prawo cywilne

 • windykacja należności (etap przed sądowy, sprawy o zapłatę, egzekucja komornicza),
 • dochodzenie odszkodowań:
  • wypadki komunikacyjne,
  • wypadki w gospodarstwie rolnym,
  • błędy medyczne,
  • uszkodzenia ciała (szkoda na osobie),
  • z umów ubezpieczeniowych OC, AC, polis na życie i majątkowych, polisolokat,
  • bezprawne korzystanie z nieruchomości,
  • niedostarczenie byłym lokatorom lokali socjalnych,
  • zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
  • roszczenia wobec biur podróży ("zmarnowany urlop"),
  • nienależyte wykonanie umowy (np. sprzedaży, zlecenia, o dzieło, roboty budowlane),
  • dopłaty do odszkodowań,
  • zaniżone odszkodowania,
  • kredyty w walucie obcej (kredyty we frankach),
 • ochrona dóbr osobistych (np. dobrego imienia, prywatności, wolności),
 • ochrona praw autorskich,
 • prawo własności
  • odzyskiwanie nieruchomości i ruchomości,
  • zasiedzenie,
  • rozgraniczenie,
  • służebności,
  • eksmisje,
  • zniesienie współwłasności,
  • odwołanie darowizny,
  • uchylanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
  • sprawy mieszkaniowe,
  • prawo lokalowe,
  • spory sąsiedzkie,
 • sprawy spadkowe
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • przyjęcie i odrzucenie spadku,
  • podział majątku spadkowego (dział spadku),
  • nieważność testamentu,
  • niegodność dziedziczenia,
  • zachowek,
  • wykonanie zapisu,
 • inicjowanie i nadzorowanie postępowań egzekucyjnych,
 • postępowania przed sądem wieczystoksięgowym.

Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja,
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem
  • pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów, egzekucja kontaktów z dzieckiem,
  • wyrażenie zgody na dokonanie czynności w imieniu dziecka, na wydanie paszportu i wyjazd dziecka za granicę,
 • podział majątku małżeńskiego,
 • rozdzielność majątkowa,
 • alimenty
  • na rzecz dzieci, osób najbliższych i małżonka po rozwodzie,
  • podwyższenie, zmniejszenie i uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • adopcja,
 • czyny karalne nieletnich,
 • ubezwłasnowolnienie.

Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.

Prawo karne

 • obrona w sprawach karnych i o wykroczenia na każdym etapie postępowania,
  • np. sprawy o pobicie, spowodowanie wypadku, prowadzenie w stanie nietrzeźwości, groźby karalne, zniesławienie, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwo, paserstwo, handel narkotykami, nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie pojazdu bez uprawnienia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania,

  • udział w przesłuchaniach,
  • wnoszenie zażaleń i innych środków zaskarżenia, w tym na postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania,

 • odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • reprezentacja w postępowaniach karnych wykonawczych:
  • odroczenie wykonania kary,
  • przedterminowe zwolnienie,
  • przerwa w wykonaniu kary,
  • odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego,
  • wyrok łączny.

Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.

Prawo pracy

 • umowy o pracę,  o zakazie konkurencji, regulaminy,
 • mobbing i dyskryminacja,
 • zapłata zaległego wynagrodzenia,
 • odszkodowania:
  • za bezpodstawne zwolnienie z pracy.
  • dla kierowców za nocleg w kabinie.
  • za nadgodziny,
  • za wypadek przy pracy,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • odpowiedzialność pracowników za mienie pracodawcy,
 • odwołania od decyzji ZUS,
 • postępowania dyscyplinarne.

Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.

Prawo gospodarcze

 • stała obsługa prawna i pomoc w bieżącej działalności przedsiębiorcy,

 

 • windykacja należności, 

 

 • przygotowanie i opiniowanie porozumień, umów spółek, regulaminów (np. sklepów internetowych),
 • prowadzenie spraw gospodarczych na etapie przed sądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • prawo przewozowe,
 • zakładanie i przekształcanie osób prawnych, w tym spółek, fundacji, stowarzyszeń,
 • rejestracja spółek,
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,
 • odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych.

Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.

Prawo administracyjne

 • sprawy z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego,
 • proces budowlany,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacja  przed sądami administracyjnymi (w tym sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych).

Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.

Formy udzielania pomocy prawnej

Udzielamy pomocy prawnej w następujących formach:

 • porada prawna,
 • przygotowanie pisma, pozwu, apelacji, umowy, opinii prawnej, skargi,
 • zastępstwo na rozprawie/przy czynności procesowej (substytucja),
 • reprezentacja i prowadzenie sprawy (na etapie przed sądowym, sądowym, przed organem administracji, w postępowaniu wykonawczym i egzekucyjnym),
 • stała obsługa prawna przedsiębiorcy.

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie za udzieloną pomoc prawną może przybrać następujące formy:


 • ryczałtowe (za prowadzenie sprawy np. przed sądem),
 • godzinowe (uzależnione od ilości zewidencjonowanych godzin pracy),
 • zadaniowe (np. za przygotowanie pozwu, apelacji, wezwania do zapłaty).

Istnieje możliwość płatności w ratach i ustalenie wynagrodzenia częściowo opartego o wysokość uzyskanego odszkodowania (success fee).


Jeżeli poszukiwany jest prawnik w rejonie miejscowości takich jak Krotoszyn, Ostrzeszów, Kępno, Milicz, Ostrów Wlkp., Pleszew, Jarocin, Gostyń, Rawicz, Syców, Kalisz zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mateusza Horyza. Pomożemy nawet w wymagających i skomplikowanych przypadkach. Zachęcamy do umówienia się na spotkanie!

Adres kancelarii Krotoszyn:
ul. Koźmińska 34/2
63-700 Krotoszyn
tel. 735 270 333
Kancelaria czynna:
Pon - Pt 9-17

Adres Kancelarii Ostrzeszów:
ul. Kaliska 8
63-500 Ostrzeszów
tel. 736 300 555
Kancelaria czynna:
Pon, Śr, Czw 9-17

Adres kancelarii Kalisz:
ul. Górnośląska 22/4
62-800 Kalisz
tel. 722 066 444
Kancelaria czynna:
Wt, Śr, Pt 9-17

Adres e-mail:

kancelaria@adwokat-horyza.pl

Nr rachunku bankowego:
Deutsche Bank
02 1910 1048 2410 0278 2928 0001

NIP: 6182062658
REGON: 361876534