Czy testament można sporządzić u adwokata?

Data publikacji:
Czy testament wywołuje skutki za życia spadkodawcy?
Sporządzenie testamentu jest czynnością prawną dokonywaną za życia na wypadek śmierci. Co oznacza, iż testament wywołuje skutki prawne dopiero po śmierci spadkodawcy. Przed śmiercią nie rodzi żadnych uprawnień czy obowiązków.

Kiedy mogę zmienić i odwołać testament?
Testament w każdej chwili może być odwołany lub zmieniony. Zmiany mogą następować wielokrotnie. Nie sporządzenie testamentu skutkuje nabyciem spadku przez spadkobierców zgodnie z porządkiem zawartym w kodeksie cywilnym.

Kiedy testament jest nieważny?
Testament, aby był sporządzony w sposób ważny, musi być sporządzony przez osobę (testatora) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (zasadniczo chodzi o pełnoletność i brak ubezwłasnowolnienia). Pełna zdolność wymagana jest również dla odwołania lub zmiany testamentu. Sporządzić, zmienić czy odwołać testament można tylko osobiście, wykluczone jest działanie za pośrednictwem małżonka czy pełnomocnika. Te­stament może zawierać rozporzą­dzenie tylko jednej osoby. Nieważny będzie również testament sporządzony w stanie wyłączającym świado­me albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, sporządzony pod wpływem błędu oraz groźby.

Który testament jest ważniejszy?
Dla swojej ważności testament musi być również sporządzony w odpowiedniej formie. Wyróżnia się testamenty zwykłe (pisemny własnoręczny, notarialny i alograficzny) oraz te sporządzane w sytuacjach nadzwyczajnych (ustny, wojskowy, podróżny). Testament sporządzony w każdej z wymienionych form jest jednakowo ważny. Jeżeli sporządzono kilka testamentów, nawet w różnych formach, istotny jest czas ich sporządzenia.

Testament własnoręczny jak napisać?
Testament sporządzony w formie pisemnej dla swej ważności wy­maga sporządzenia go w całości własnoręcznie przez spadkodawcę, konieczne jest również zamieszczenie własnoręcznego podpisu oraz co do zasady daty sporządzenia.

Testament notarialny — czy zawsze konieczny?
Testament można sporządzić własnoręcznie w formie pisemnej w domu. Jednakże z uwagi na doniosłość skutków, jakie wywołuje ta czynność, warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa w kancelarii adwokackiej. Testament można sporzadzić z pomocą adwokata.

Mam testament i co dalej?
Po śmierci spadkodawcy testament jest przesłanką nabycia spadku po zmarłym. Jeżeli testament jest ważny będzie podstawą stwierdzenia nabycia spadku w toku postępowania sądowego bądź poświadczenia dziedziczenia u notariusza.