Czego można żądać od byłego najemcy za dalsze zajmowanie lokalu? (odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego)

Data publikacji:
Z dniem zakończenia stosunku prawnego uprawniającego do korzystania z rzeczy, w szczególności umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokator powinien opróżnić i wydać lokal właścicielowi. Do kancelarii adwokackiej w Krotoszynie i w Ostrzeszowie zgłaszają się osoby, które opisują sytuacje, kiedy mimo braku obowiązującej umowy ( i bez jakiegokolwiek innego tytułu prawnego) lokator w dalszym ciągu zajmuje lokal. Warto wiedzieć, że oprócz środków prawnych służących eksmisji takiego lokatora przysługiwać może wynajmującemu prawo do żądania odszkodowania.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu, co miesiąc, uiszczać właścicielowi odszkodowanie. Powyższy przepis reguluje sytuacje, w których osobom zajmującym lokal przysługiwał uprzednio tytuł prawny do lokalu, który następnie wygasł (np. istniała umowa najmu lokalu).

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądowym stanowiskiem podstawą ustalenia wysokości należnego właścicielowi odszkodowania jest zasadniczo stawka rynkowa czynszu za korzystanie z danego rodzaju rzeczy i czas posiadania rzeczy bez tytułu prawnego. W odniesieniu do lokali będących przedmiotem najmu wynagrodzenie to obejmować, więc powinno kwotę jaką właściciel mógłby uzyskać, gdyby lokal wynajął na wolnym rynku. Warto w tego typu sprawie skorzystać z pomocy prawnika i adwokata, który obliczy wysokość należnego odszkodowania.

Należnego odszkodowania za korzystanie z lokalu dochodzi się przed sądem poprzez złożenie pozwu o zapłatę. W pozwie domagamy się zasądzenia od pozwanego - którym będzie osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego - określonej kwoty pieniężnej tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w sprecyzowanym przedziale czasowym.

Należy pamiętać, iż zgodnie z aktualną linią orzeczniczą odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przedawnia się w terminie 3 lat. Opisywane instytucje prawne są tylko jednym ze sposobów ochrony interesów właściciela. W zależności od okoliczności faktycznych możliwe są również inne rozwiązanie prawne.

W przypadku trudności ze sformułowaniem żądania, określeniem jego wysokości, wątpliwościami co do upływu okresu przedawnienia bądź innymi problemami związanymi z omawianym tematem warto skorzystać z pomocy adwokata i kancelarii adwokackiej.