Odwołanie od wyroku w sprawie cywilnej (apelacja)

Data publikacji:
W przeważającej części ropatrywanych w sądach spraw cywilnych, jedna ze stron bądź jeden z uczestników postępowania, nie jest usatysfakcjonowana z rozstrzygnięcia sądu. W takiej sytuacji przysługuje w/w podmiotom uprawnienie do odwołania się do sądu wyższej instancji.


Środkiem zaskarżenia od wyroków w postępowaniu procesowym (np. w sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rozwód, zwrot środków z polisolokaty, nienależyte wykonanie umowy) i postanowień orzekających co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym (np. w sprawach o podział majątku małżeńskiego, dział spadku, uregulowanie kontkatów z dzieckiem) jest co do zasady apelacja.


Wstępem do złożenia apelacji powinno być złożenie, w terminie 7 od dnia ogłoszenia orzeczenia, wniosku o jego uzasadnenie. Pamiętać należy, iż co do zasady, sąd nie doręcza bez wniosku, ani orzeczenia, ani jego uzasadnienia.


W sprawach cywilnych możliwe jest również wniesienie apelacji w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia bez składania wcześniej wniosku o uzasadnienie. Ta droga utrudnia jednak wniesienie skutecznej apelacji, bowiem nie pozwala na poznanie motywów Sądu I instancji zawartych w uzasadnieniu.


Ustawodawca przewidział dla apelacji szereg wymogów formalnych przewidzianych w art. 126 oraz w art. 368 Kodeksu postępowania cywilnego. Przyjęcie apelacji do rozpoznania uzależnione jest od spełnienia w/w wymogów.


Sąd odwoławczy rozpoznając sprawę może oprzeć się na dowodach i ustaleniach faktycznych Sądu I instancji, ale może również poczynić własne ustalenia. Sąd odwoławczy może zatem poczynić ustalenia faktyczne odmienne od Sądu I instancji.


Drugiej stronie przysługuje prawo do wniesienia odpowiedzi na apelację, w której należy wykazywać bezpodstawność formułowanych w apelacji zarzutów.


Dla strony niezadowolonej z decyzji Sądu I instancji wniesienie apelacji umożliwia zmianę niekorzystnego rozstrzygnięcia bądź jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Wniesienie skutecznej apelacji może zatem odwrócić losy postępowania.


Apelowanie skutkuje brakiem prawomocności orzeczenia do czasu zakończenia postępownaia odwoławczego. Oznacza to, iż jeżeli Sąd I instancji nakazał zapłatę drugiej stronie określonej kwoty to, co do zasady, do czasu rozpoznania apelacji, strona ta nie ma obowiązku zapłaty i nie może być wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne.


Z uwagi na stopień skomplikowania oraz doniosłość skutków jakie może wywyłać apelacja, warto do jej sporządzenia (bądź do sporządzenia odpowiedzi na apelację) skorzytać z pomocy adwokata i kancelarii adwokackiej.