Odwołanie od wyroku w sprawie cywilnej (apelacja)

Data publikacji:
W przeważającej części ropatrywanych w sądach spraw cywilnych, jedna ze stron bądź jeden z uczestników postępowania, nie jest usatysfakcjonowana z rozstrzygnięcia sądu. W takiej sytuacji przysługuje w/w podmiotom uprawnienie do odwołania się do sądu wyższej instancji.

Środkiem zaskarżenia od wyroków w postępowaniu procesowym (np. w sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rozwód, zwrot środków z polisolokaty, nienależyte wykonanie umowy) i postanowień orzekających co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym (np. w sprawach o podział majątku małżeńskiego, dział spadku, uregulowanie kontkatów z dzieckiem) jest co do zasady apelacja.

Wstępem do złożenia apelacji powinno być złożenie, w terminie 7 od dnia ogłoszenia orzeczenia, wniosku o jego uzasadnenie. Pamiętać należy, iż co do zasady, sąd nie doręcza bez wniosku, ani orzeczenia, ani jego uzasadnienia.

W sprawach cywilnych możliwe jest również wniesienie apelacji w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia bez składania wcześniej wniosku o uzasadnienie. Ta droga utrudnia jednak wniesienie skutecznej apelacji, bowiem nie pozwala na poznanie motywów Sądu I instancji zawartych w uzasadnieniu.

Ustawodawca przewidział dla apelacji szereg wymogów formalnych przewidzianych w art. 126 oraz w art. 368 Kodeksu postępowania cywilnego. Przyjęcie apelacji do rozpoznania uzależnione jest od spełnienia w/w wymogów.

Sąd odwoławczy rozpoznając sprawę może oprzeć się na dowodach i ustaleniach faktycznych Sądu I instancji, ale może również poczynić własne ustalenia. Sąd odwoławczy może zatem poczynić ustalenia faktyczne odmienne od Sądu I instancji.


Drugiej stronie przysługuje prawo do wniesienia odpowiedzi na apelację, w której należy wykazywać bezpodstawność formułowanych w apelacji zarzutów.

Dla strony niezadowolonej z decyzji Sądu I instancji wniesienie apelacji umożliwia zmianę niekorzystnego rozstrzygnięcia bądź jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Wniesienie skutecznej apelacji może zatem odwrócić losy postępowania.

Apelowanie skutkuje brakiem prawomocności orzeczenia do czasu zakończenia postępownaia odwoławczego. Oznacza to, iż jeżeli Sąd I instancji nakazał zapłatę drugiej stronie określonej kwoty to, co do zasady, do czasu rozpoznania apelacji, strona ta nie ma obowiązku zapłaty i nie może być wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne.

Z uwagi na stopień skomplikowania oraz doniosłość skutków jakie może wywyłać apelacja, warto do jej sporządzenia (bądź do sporządzenia odpowiedzi na apelację) skorzytać z pomocy adwokata i kancelarii adwokackiej.
Adres kancelarii Krotoszyn:
ul. Koźmińska 34/2
63-700 Krotoszyn
tel. 735 270 333
Kancelaria czynna:
Pon - Pt 9-17

Adres Kancelarii Ostrzeszów:
ul. Kaliska 8
63-500 Ostrzeszów
tel. 736 300 555
Kancelaria czynna:
Pon, Śr, Czw 9-17

Adres kancelarii Kalisz:
ul. Górnośląska 22/4
62-800 Kalisz
tel. 722 066 444
Kancelaria czynna:
Wt, Śr, Pt 9-17

Adres e-mail:

kancelaria@adwokat-horyza.pl

Nr rachunku bankowego:
Deutsche Bank
02 1910 1048 2410 0278 2928 0001

NIP: 6182062658
REGON: 361876534