Odwołanie od wyroku w sprawie cywilnej (apelacja)

Data publikacji:

W przeważającej części rozpatrywanych w sądach spraw cywilnych, jedna ze stron jest niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu. W takiej sytuacji przysługuje prawo do odwołania się do sądu wyższej instancji.

Czy apelacja oznacza odwołanie?

Środkiem odwoławczym od wyroków w postępowaniu procesowym (np. w sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rozwód, zwrot środków z polisolokaty, nienależyte wykonanie umowy, kredyt frankowy) i postanowień orzekających co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym (np. w sprawach o podział majątku małżeńskiego, dział spadku, uregulowanie kontaktów z dzieckiem) jest co do zasady apelacja.

Termin na złożeniu wniosku o uzasadnienie

Wstępem do złożenia apelacji powinno być złożenie, w terminie 7 od dnia ogłoszenia orzeczenia, wniosku o jego uzasadnienie. Pamiętać należy, iż co do zasady, sąd nie doręcza bez wniosku, ani orzeczenia, ani jego uzasadnienia.

Apelacja co musi zawierać?

Ustawodawca przewidział dla apelacji szereg wymogów formalnych przewidzianych w art. 126 oraz w art. 368 Kodeksu postępowania cywilnego. Przyjęcie apelacji do rozpoznania uzależnione jest od spełnienia ww. wymogów.

Sąd apelacyjny ustalenia faktyczne

Sąd odwoławczy rozpoznając sprawę, może oprzeć się na dowodach i ustaleniach faktycznych Sądu I instancji, ale może również poczynić własne ustalenia. Sąd odwoławczy może zatem poczynić ustalenia faktyczne odmienne od Sądu I instancji.

Odpowiedź na apelację

Drugiej stronie przysługuje prawo do wniesienia odpowiedzi na apelację, w której należy wykazywać bezpodstawność formułowanych w apelacji zarzutów.

Cel apelacji

Dla strony niezadowolonej z decyzji Sądu I instancji wniesienie apelacji umożliwia zmianę niekorzystnego rozstrzygnięcia bądź jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Wniesienie skutecznej apelacji może zatem odwrócić losy postępowania.

Kiedy wyrok jest prawomocny?

Apelowanie skutkuje brakiem prawomocności orzeczenia do czasu zakończenia postępowania odwoławczego. Oznacza to, iż jeżeli Sąd I instancji nakazał zapłatę drugiej stronie określonej kwoty to, co do zasady, do czasu rozpoznania apelacji, strona ta nie ma obowiązku zapłaty i nie może być wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne.

Z uwagi na stopień skomplikowania oraz doniosłość skutków, jakie może wywołać apelacja, warto do jej sporządzenia (bądź do sporządzenia odpowiedzi na apelację) skorzystać z pomocy adwokata i kancelarii adwokackiej.