Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału - wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 r., sprawa C-520/21

Data publikacji:

Czym jest wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Jest to wynagrodzenie, którego domagają się Banki udzielające kredytów frankowych od kredytobiorców frankowych w razie stwierdzenia przez Sąd nieważności umowy kredytowej. Wysokość tego wynagrodzenie banki wyliczają nawet na kilkadziesiąt procent kapitału wypłaconego kredytu.

Czy banki mogą domagać się odszkodowania za korzystanie z kapitału?

Banki mogą wnosić pozew o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przeciwko kredytobiorcom, ale praktyka wskazuje, iż takich spraw nie wygrywają. Górą pozostają frankowicze. W ocenie Kancelarii podnoszone przez banki żądania służą jedynie wywarciu presji na kredytobiorcach i zniechęcenie do występowania na drogę sądową bądź do zawarcia z bankiem ugody.

Wyrok TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Na skutek zadania, przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, pytania prejudycjalnego, TSUE wypowie się czy roszczenia banków są zasadne i powinny być uwzględniane.

Kto ma rację banki czy frankowicze?

Zdaniem Kancelarii, na przeszkodzie uwzględnieniu roszczeń banków, o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału stoi zarówno prawo krajowe jak i normy prawa europejskiego, w szczególności dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, a także wcześniejsze orzecznictwo TSUE.

Jakie są cele dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich?

Celem dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich jest m.in. maksymalne uprzywilejowanie konsumenta, w tym przyznanie mu uprawnienia do ewentualnego sanowania niedozwolonej klauzuli umownej oraz działanie odstraszające i prewencyjne wobec banków, aby nie stosowały w umowach niedozwolonych klauzul.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Zdaniem Rzecznika Generalnego TSUE, Anthony’ego Michaela Collinsa, w razie uznania umowy kredytowej za nieważną z powodu zawarcia w niej przez bank klauzul niedozwolonych (abuzywnych) bank ma prawo żądać od kredytobiorcy-konsumenta tylko zwrotu wypłaconego kapitału i zapłaty odsetek ustawowych w razie opóźnienia. Opinia Rzecznika Generalnego TSUE została przedstawiona w dniu 16 lutego 2023 r. Wyrok TSUE planowany jest na 15 czerwca 2023 r.