Czy bank może pozwać frankowicza o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. C-520/21

Data publikacji:

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy

Od kilku lat banki zarówno w sferze medialnej jak i w działaniach na drodze sądowej forsowały stanowisko, iż po wygraniu sprawy frankowej przez frankowicza i stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej, kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz banku prócz zwrotu kapitału także wynagrodzenia za korzystanie z kapitału wypłaconego kredytu.

Cele dyrektywy Rady 93/13/EWG

W ocenie kancelarii argumenty podnoszone przez bank nie były przekonujące i stały w sprzeczności z celami dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Uwzględnianie takich roszczeń eliminowałaby odstraszający i prewencyjny skutek dyrektywy 93/13 oraz stawiałoby pod znakiem zapytania skuteczność ochrony konsumentów-kredytobiorców.

TSUE a wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W wyroku z 15 czerwca 2023 r. TSUE potwierdził to stanowisko tzn. w razie uznania umowy kredytowej za nieważną, z powodu zawarcia w niej przez bank klauzul niedozwolonych (abuzywnych), bank ma prawo żądać od kredytobiorcy-konsumenta tylko zwrotu wypłaconego kapitału.

Czy bank może złożyć pozew o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Powyższe orzeczenie powinno wpłynąć na orzecznictwo sądów w sprawach frankowych i skutkować oddalaniem roszczeń banków o wynagrodzenie z korzystanie z kapitału. Nie oznacza to jednak, że banki zrezygnują z podnoszenia takich roszczeń wobec frankowiczów.