Reprezentant dziecka – w jaki sposób chroni prawa dziecka?

Data publikacji:
Reprezentant dziecka, a kurator

Na podstawie ostatnich zmian w systemie prawnym pojawiła się instytucja reprezentanta dziecka. Sprowadza się ona do tego, że dla dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, którego żadne z rodziców nie może reprezentować, sąd opiekuńczy ustanawia reprezentanta dziecka. W zamyśle ustawodawcy reprezentant dziecka zastąpi kuratora małoletniego.

Uprawnienia reprezentanta dziecka

Uprawnienia reprezentanta dziecka - podmiot ten jest umocowany do dokonywania wszelkich czynności łączących się ze sprawą, również w zakresie zaskarżenia i wykonania orzeczenia.

Kto może być reprezentantem dziecka?

Za istotne należy uznać, że reprezentantem dziecka mają być przede wszystkim adwokaci i radcowie prawni, którzy wykazują szczególną znajomość spraw dotyczących dziecka. Pod względem praktycznym wygląda to w ten sposób, że w Okręgowych Radach Adwokackich i Okręgowych Izbach Radców Prawnych obowiązywać będą listy, na które będą wpisani adwokaci i radcowie prawni mogący wykonywać tę funkcję. Oznacza to, że w konkretnym postępowaniu dziecko będzie reprezentowane przez profesjonalnego prawnika, mającego za zadanie bronić jego interesów. Reprezentant będzie zobowiązany prowadzić tak sprawę, aby jak najpełniej urzeczywistniała się zasada dobra dziecka.

Jak powołuje się reprezentanta dziecka?

Sam proces powołania reprezentanta dziecka jest znacznie przyspieszony, bowiem wniosek o wyznaczenie reprezentanta dziecka sąd opiekuńczy musi rozpoznać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu tego wniosku. Ustanowienie takiego terminu pozwala zwalczyć ewentualną opieszałość Sądu, co ma kluczowe znacznie dla ochrony praw małoletniego dziecka.

Nadzór nad reprezentantem dziecka

Należy także dodać, że dzięki odesłaniom do przepisów o opiece i kurateli, Sąd opiekuńczy sprawuje pewien nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez reprezentanta dziecka. Tytułem przykładu Sąd opiekuńczy może żądać od reprezentanta wyjaśnień we wszelkich sprawach należących do zakresu reprezentacji oraz przedstawiania dokumentów związanych z jej sprawowaniem.