Windykacja a egzekucja - czym się różnią?

Data publikacji:
Windykacja oraz egzekucja to pojęcia, które często są mylone lub są stosowane równorzędnie. Choć obie procedury mają na celu odzyskanie należności, to różnią się od siebie zarówno pod względem prawnych podstaw działania, jak i metod, które są w nich stosowane. Windykacja jest etapem poprzedzającym egzekucję. W dzisiejszym wpisie przybliżymy instytucje windykacji oraz egzekucji oraz wskażemy różnice zachodzące między nimi.

Windykacja
Windykacja jest procesem dochodzenia należności przy pomocy wszystkich zgodnych z prawem środków. Celem windykacji jest niewątpliwie ściągnięcie długu jaki przysługuje wierzycielowi.

Postępowanie windykacyjne możemy podzielić na:
 1. windykację polubowną,

 2. windykację sądową.

Co do zasady, postepowanie windykacyjne rozpoczyna się od windykacji polubownej, która polega na monitorowaniu dłużnika, w celu spłaty przez niego należności. Windykację polubowną rozpoczyna się zazwyczaj od zdalnego kontaktu z dłużnikiem (telefonicznie lub e-mailowo), zwracając się z prośbą o spłatę zadłużenia. Po bezskuteczności poprzedniego kroku najczęściej następuje etap wysłania wezwania do zapłaty. Gdy zdalne działania windykacyjne okazują się nieskuteczne, podejmuje się kroki w ramach windykacji terenowej (np. spotkania/mediacje z dłużnikiem). Niepowodzenie w odzyskaniu należności na tym etapie prowadzi do rozpoczęcia windykacji sądowej.

Przykłady środków windykacyjnych
Wierzyciel, dochodząc zapłaty należności od dłużnika, może zastosować m.in. poniższe środki windykacyjne:
 1. telefony do dłużnika,

 2. wezwania do zapłaty,

 3. dodanie dłużnika do BIG,

 4. skierowanie pozwu o zapłatę do sądu (jeśli polubowne środki windykacyjne nie przyniosą efektu).

Kto może prowadzić windykację?
Co do zasady, windykacja prowadzona jest osobiście przez wierzyciela, firmę windykacyjną, której wierzyciel zlecił prowadzenie windykacji albo kancelarię adwokacką, której to wierzyciel zlecił dochodzenie roszczenia.

Egzekucja
Egzekucja jest procesem przymusowego ściągania długów, realizowanym na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego (np. wyroku sądowego, nakazu zapłaty), który jest egzekwowany przez komornika sądowego. W przeciwieństwie do windykacji, egzekucja jest procedurą sądową i wiąże się z bezpośrednim przymusem wobec dłużnika. Może obejmować zajęcie majątku ruchomego, nieruchomości, a nawet środków z rachunków bankowych dłużnika.

Postępowanie egzekucyjne
Postępowanie egzekucyjne jest normowane przez Kodeks postępowania cywilnego, jak i przez ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Samo postępowanie może zostać zainicjowane z urzędu lub na wniosek. Podstawą wniosku o rozpoczęcie egzekucji jest tytuł wykonawczy, tj. tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Najczęściej spotykanym tytułem egzekucyjnym jest prawomocne orzeczenie sądu, zawierające wspomnianą wyżej klauzulę wykonalności.

Zgodnie z przepisami, egzekucja wobec dłużnika może być prowadzona z m.in.:
 • nieruchomości,

 • ruchomości,

 • rachunków bankowych,

 • wierzytelności,

 • wynagrodzenia za pracę.

Kto może prowadzić egzekucję?
Egzekucję może prowadzić jedynie komornik sądowy, który to ma prawo podejmować czynności mające na celu przymusowe ściągnięcie należności od dłużnika.

Podsumowanie
Znajomość instytucji windykacji oraz egzekucji jest ważna zarówno dla osób próbujących odzyskać należności, jak i dla dłużników starających się uregulować swoje zobowiązania. Windykacja polubowna jest zazwyczaj pierwszym etapem, który może zostać zastąpiony procesem sądowym i egzekucją komorniczą, jeśli nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Ważne jest, aby podejść do procesu odzyskiwania długów z należytą uwagą i zrozumieniem, by znaleźć najlepsze rozwiązanie dla obu stron.